Anushka Srinivasan

Anushka Srinivasan is a sophomore at Duke University.