Deniz Yuksel

Deniz Yuksel is the Turkey advocacy specialist at Amnesty International USA.